Ny artikkel i internasjonalt magasin

Pasienterfaringer av emosjonelt klima i døgnenheter

Pasienter med utviklingshemming i psykisk helsevern blir sjelden spurt om sine erfaringer med innleggelse i døgnavdelinger.

En kvinne og en baby som leker med en ball og en hund
Illustrasjonsfoto fra Shutterstock
Skjermdump fra magasinet hvor artikkelen er publisert
I en artikkel publisert i magasinet International Journal of Developmental  Disabilitiesbeskrives erfaringer fra ti pasienter med utviklingshemming innlagt i en spesialisert døgnavdeling for psykisk helse. Målet med undersøkelsen var å øke forståelsen av emosjonelt klima på døgnenheter, også kalt postatmosfære.

Ti personer med utviklingshemming og psykisk lidelse ble rekruttert for en kvalitativ intervjustudie basert på miljøvariabler i tråd med John Gundersons anbefalinger. De fem variablene er containing (å romme), støtte, struktur, engasjement og validering. I tillegg ble variabelen autonomi inkludert.

Pasientene ble intervjuet av to erfarne klinikere og intervjuer ble analysert ved hjelp av direkte innholdsanalyse med på forhånd definerte kategorier (de seks miljøvariablene).
Resultatene viste at pasientenes opplevelse av forholdet til avdelingspersonalet var sentralt i deres opplevelse av oppholdet på døgnenheten. Å føle seg trygg, tatt vare på og validert var ytterligere viktige aspekter. Pasientene så imidlertid ut til å ha liten innflytelse på behandlingsvalg.

Samsvarer med erfaringer fra den generelle befolkningen

Forfatterne av artikkelen konkluderer med at pasientenes svar i denne studien er i tråd med tidligere forskning på postatmosfære for pasienter i den generelle befolkningen. Det er imidlertid nødvendig med mer forskning for å videreutvikle fremtidens helsetjenester for pasienter med utviklingshemming, både i stasjonære og ambulerende tjenester.

Det er Heidi Sommerstad, Arvid Nikolai Kildahl, Ellen Kathrine Munkhaugen, Kjersti Karlsen og Trine Lise Bakken, alle tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme ved Oslo universitetssykehus, som står bak artikkelen.


Les artikkelen her

​Tilbake til NKUPs forsideSist oppdatert 27.07.2022