Målsettinger og oppgaver

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner (NKSOI) skal

  • øke interesse og kunnskap om seksuelt overførbare infeksjoner (soi) blant helsepersonell, pasienter og allmenheten 
  • skape arena for kunnskapsformidling til leger og helsesykepleiere i primærhelsetjenesten (kurs, nettside m.m.)
  • bidra til enhetlig praksis for diagnose og behandlingsforløp gjennom samarbeid og konsensus om retningslinjer (samarbeidsmøter, oppdatering av retningslinjer, mm)
  • delta i vitenskapelig forskning
  • skrive kasuistikkpresentasjoner i tidsskrift (for eksempel «Noe å lære av» i Tidsskrift for Den norske legeforening)
  • delta med poster/orale presentasjoner på kongresser/seminarer
  • holde kurs (landsdekkende oppdateringskurs kurs om soi for helsepersonell, mikroskopikurs)
  • arrangere en fagdag hver høst
  • tilby hospitering for leger/sykepleiere fra hele landet
  • ha en oppdatert hjemmesiden med lett tilgjengelig informasjon om soi. 
Sist oppdatert 04.08.2023