Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)

Seksjonen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen, og vi arrangerer kurs.

Forskningsveiledning 

Vi tilbyr gratis forskningsveiledning innen:

  • Valg av design og metode
  • Statistiske og epidemiologiske analysemetoder

Veiledningstid avtales alltid på forhånd. Normalt avsettes en time til første møte, deretter kan vi ha oppfølgingsmøter avhengig av behov.


Benytt kontaktskjema for bestilling av veiledningstime.

Prosjektdeltakelse

Senterets ansatte kan inngå som aktive deltakere i prosjekter og utføre analysearbeid og dokumentasjon av resultater. I noen doktorgrads-prosjekter er vi hovedveileder eller metodologisk biveileder. For å få til en god studie er tidligst mulig profesjonell veiledning ofte avgjørende.

Undervisning/Kurs

Vi holder årlige kurs i klinisk forskningsmetodikk (i november/desember) og har som mål å lære bort prinsipper for kunnskapsbasert medisinsk og helsefaglig forskningsmetodikk. Dette innebærer at vi gir undervisning i design i forhold til ulike forskningshypoteser, strategi, viktigheten av intern validitet i studier (seleksjonsskjevhet, konfundering og informasjonsskjevhet) og statistiske og epidemiologiske metoder.

Vi gir opplæring i basale prinsipper ved hypotesetesting og innføring i statistiske analysemetoder. Kursene er tilpasset aktive forskere og stipendiater ved Oslo universitetssykehus HF og i Helse Sør-Øst.

Webpages in English
Regional Research Support (HSØ)
OCBE - Oslo University Hospital
OCBE - University of Oslo

Ansatte
Kontaktinformasjon

Kontaktskjema
Veiledning innen biostatistikk og epidemiologi

Sist oppdatert 23.09.2019