Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)

Avdeling for anskaffelser har hovedansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  De har også ansvar for support av bestillingssystemene, samt oppdatering og  vedlikehold  av varekataloger, leverandørregister og fullmaktsregister.

Klare rammer for samhandling!

De regionale helsefortakene (RHF) har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge. Avtalene sikrer at samhandling skjer på en faglig og etisk korrekt måte. 
Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar på Helse Sør-Øst sine nettsider 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for anskaffelser
postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forskningsv 2b, Rikshospitalet
En glassbygning med et skilt

Forskningsveien 2B

Forskningsveien 2B

0373 Oslo

Nyttig informasjon for leverandører

  • Desemberhilsen fra Martin Aker, senterleder på NevSom

    Martin Aker ser fremover og bakover på NevSoms oppgaver, og trekker frem noen av de mange små og store begivenheter som har hendt for NevSom i 2023.

  • Om bedre samarbeid mellom BUP og VOP for personer med tidlig psykose

    TIPS Oslo ARENA er et forum der klinikere som jobber med personer med tidlig psykose fra alle de fire helseforetakene i Oslo samles: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus.

  • Mini-metodevurdering av søvnbehandling tilpasset personer med psykoselidelser

    Ved TIPS Sør-Øst har psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett gjennomført en Mini-metode vurdering av kognitiv atferdsterapi for insomni tilpasset personer med psykoselidelser. Vurderingen ble tatt opp i Rådet for metodevurdering ved Oslo universitetssykehus (OUS) den 1. november, og rådet ga sin tilslutning til at metoden innføres i sykehuset. Vurderingen ligger på Folkehelseinstituttets nettsider og kan benyttes av andre helseforetak i Norge.