Endring i pasientforløpet på LASSO

Kravet om henvisning til spesialisthelsetjenesten for å få Metadon og Buvidal, bortfaller for pasienter i LASSO, i første omgang ut 2022.

Camilla Lunde
Publisert 11.05.2022

LASSO-prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Kommune og Oslo Universitetssykehus. Målgruppen er pasienter med opioidavhengighet som vil kunne nyttiggjøre seg av substitusjonsbehandling utenfor spesialisthelsetjenestens ordinære rammer.

Tidligere har det vært krav om rettighetsvurdering, og at pasienten er søkt inn i LAR for å få disse medisinene. Nå vil LASSO i samarbeid med Avdeling rus- og avhengighet på OUS gjennomføre et prøveprosjekt der pasienten kan få medisinen direkte i LASSO.

-Vårt ønske ved å fjerne kravet om rettighetsvurdering for pasienter på lavterskel, er å bidra til at flere pasienter vil bli rettighetsvurdert inn i behandling på sikt, sier Jon-Aksel Jacobsen, sykepleier og fagkonsulent ved LASSO.

Han forteller at målet er «Fra LASSO til LAR», og at de nå vil kunne nå ut til flere pasienter enn tidligere.

– Det vil bli lettere å hjelpe de som tidligere ikke har kommet seg inn i LAR, og lettere å nå frem til de som har vært negative til LAR, sier Jacobsen.

Alle pasienter i LASSO vil bli vurdert av en spesialist i rus- og avhengighetsmedisin tilknyttet Seksjon Ruspoliklinikker, samt etter LAR-retningslinjen. De nasjonale retningslinjer for opptrapping og vedlikehold av substitusjonslegemidler, vil også bli fulgt på lik linje med LAR for øvrig.

LASSO nett.jpg
                                Martin Steen og Jon-Aksel Jacobsen i LASSO

 

Martin Steen, overlege og spesialist i rus-og avhengighetsmedisin, sier at mange i deres målgruppe lever kaotisk og har utfordringer med å gjennomføre henvisningsprosessen til spesialisthelsetjenesten uten å bli stabilisert først.

- For mange er det vanskelig å skulle møte opp stabilt på en poliklinikk, da er det litt lettere å stikke innom LASSO og få medisiner, sier Steen. Samtidig påpeker han at LASSO er et lavterskeltilbud som ikke gir den samme oppfølgingen som i LAR, men at de ved å fjerne henvisningen vil kunne fange opp flere, hjelpe dem og deretter få de videre inn i spesialisttjenesten.

-Vi ønsker å finne de pasientene som ikke er i behandling. Dette vil kunne ha en skadereduserende effekt, og vi vil kunne være med å avkrefte myter om LAR og få flere inn i spesialisthelsetjenesten på sikt, forteller Jacobsen.