Ekspertsykehuset

Koronaforskning med hurtigforløp

24. november 2021 varslet Sør-Afrika WHO om en nyoppstått SARS-CoV-2 variant som straks fikk navnet Omikron. To dager etter ble verdens forskningsmiljøer utfordret til å svare på tre spørsmål om den nye varianten: hvor smittsom er den, hvor alvorlig er den, og virker vaksinene? Timeglasset var snudd – hvor raskt var det mulig å reagere?

Bilde fra Pandemilab
Fra Pandemilab. Foto: Lars Petter Devik, OUS.

​Tekst av: Jan Cato Holter, overlege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), Oslo universitetssykehus (OUS), og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (UiO). Foto: Samuel Fredriksson og Lars Petter Devik, OUS.

Planlegging – 4 dager

Samme dag, 26 november, dro vi igang en felles-satsning mellom Koronastudien og Den Norske SARS-CoV-2 studien i samarbeid med flere forskningsmiljøer på OUS, inkludert Avdeling for mikrobiologi, Avdeling for immunologi, og Institutt for indremedisinsk forskning.

De to studiene er observasjonsstudier som siden pandemiens begynnelse har samarbeidet tett og på hvert sitt hold sikret det lovlige grunnlaget, - og bygget opp nødvendig fysisk og organisatorisk infrastruktur for rask innsamling av kliniske data og prøvemateriale for henholdsvis ikke-innlagte og innlagte pasienter.

Med andre ord lå ting godt til rette for å utføre immunologiske dybdestudier fokusert mot to av spørsmålene – alvorlighetsgrad og vaksineeffekt.

For at hele forskningsverktøykassen kunne tas i bruk, ble begge studiers samtykkeskjemaer integrert i Koronastudiens smarte sms-løsning for digital innhenting av informert pasientsamtykke.

Egne team for innsamling av prøvemateriale, prøvemottak, laboratorieanalyser, datakurasjon, statistikk, og skriving av manuskript, ble organisert.

Bilde av Holter

Jan Cato Holter, overlege og forsker i Avdeling for mikrobiologi.
Foto: Samuel Fredriksson, OUS.

Prosjektdeltagerne fikk nødvendige tilganger til felles plattform på sykehusets sikre områder for utveksling av filer. Skjemaer for innhenting av selvrapporterte kliniske data ble tilpasset Omikron og digitalisert.

En egen web basert Ledidi database ble konstruert og distribuert for fortløpende data inntasting. Forsyningslinjer for nødvendig materiell som spesialrør, transportkasser og P3 utstyr ble sikret, mens OUS gav garanti for nødvendig finansiering.

Strategien var å inkludere så mange Omikron og Delta pasienter som mulig, samt friske kontroller, med to innsamlingstidspunkter per pasient innenfor et tidsvindu på to uker. Hyppige møter ble avholdt for fortløpende vurderinger av muligheter og begrensninger.

Pasientinklusjon ­– 3 uker: Verdens største Omikron utbrudd rett i fanget

30. november 2021 ble Norges første tilfelle av Omikron varianten avdekket i forbindelse med «julebordsutbruddet» på Aker Brygge. Rundt førti prosjektdeltagere stod da klare til å ta fatt slik at vi allerede dagen etter kunne sende et ambulant team på hjemmebesøk for å sikre prøvemateriale av nyoppdagede Omikron-pasienter som satt i karantene.

Delta-pasienter ble henvist til test-poliklinikken på OUS Ullevål sykehus. Mottaksteam på OUS Rikshospitalet og OUS Ullevål sykehus ble etablert for fortløpende mottak og prosessering av prøvemateriale. En egen taxi transport mellom de to stedene sikret optimal prøveflyt og fordeling av nødvendig utstyr.

Biokjemiske rutine prøver ble analysert umiddelbart. Kliniske data ble monitorert i «real-time» etter hvert som pasientene selv-rapporterte gjennom den digitale løsningen. Innenfor den planlagte tidsrammen ble resultatet 52 pasienter som var smittet av Omikron, 18 av Delta, og 14 friske kontroller.    

Laboratorie analyser – 2 dager

Planlagte laboratorieanalysene inkluderte biokjemiske rutine analyser, originale immunologiske markører, serologi, nøytralisasjonstest, test for måling av cellulær immunitet, virussekvensering, og måling av virus mengde. Et stort arbeid ble lagt ned i å validere nye metoder som på tidspunktet ikke var etablert. Nødvendige komponenter til analysene ble bestilt med ekspress transport fra inn- og utland.

Ved inklusjonsstans ble materiale umiddelbart fordelt og analysert parallelt ved de samarbeidende laboratoriene. 

Kvalitetssjekk og statistiske analyser – 3 dager

Datakurasjons-teamet kvalitetssjekket, strukturerte og koblet data mot Nasjonalt vaksinasjonsregister før de ble sendt videre til statistikk- og skrive teamet. Kvalitetssjekk av data og hyppige «ekstrarunder» var helt nødvendig når ting skulle gå fort, og avhengig av et tett samarbeid mellom teamene.

Skrivefase og innsending – 1 uke

Førsteutkast til manus ble påbegynt allerede midtveis i innsamlingen. Mye kan skrives på forhånd, slik som innledning- og metode avsnitt.

Preprint servere (medRxiv og bioRxiv) gav raskt oversikt over andre forskningsgruppers bidrag og fremskrittene på feltet, slik at manus kunne justeres fortløpende i takt med ny kunnskap.

Resultater ble inkorporert og diskutert fortløpende og, avhengig av funn, ført i pennen av de mest kompetente på feltet innad i gruppen. Til slutt ble utkast sirkulert mellom alle medforfattere før endelig artikkel ble submittert 8 januar 2022 – circa 5 uker etter studieoppstart.   

Hva fant vi?

Våre funn gav ikke holdepunkt for at Omikron medførte alvorligere sykdomsforløp enn Delta-varianten. Tvert imot viste vi at den immunologiske responsen hos vaksinerte personer var like effektiv mot begge varianter. Videre oppfølgingsstudier av denne kohorten med flere innsamlingstidspunkter og fokus på cellulær immunitet pågår.

Oppsummerende tanker

Pandemien har stilt ekstraordinære krav til hurtig generering og formidling av forskningsresultater. Gjennom denne fellesinnsatsen har vi vist at det er mulig å gjennomføre hurtigforløp for immunologiske dybdestudier på originalt innsamlet materiale innenfor et tidsvindu på circa 5 uker, inkludert juleferie.

Selv om mye var etablert på forhånd måtte mange utfordringer løses underveis. Flere av disse kunne også vært avklart på forhånd slik at tidsvinduet nok kunne vært presset ytterligere ned henimot den tiden det tar å samle inn et originalt materiale, i vårt tilfelle circa 3 uker.

"Tusen takk til alle pasienter som deltok i studien i usikre tider. "

"En stor takk til alle medforfattere for fantastisk inspirerende og godt team arbeid!"

OUH - Norwegian SARS- CoV-2 study (ous-research.no)

OUH - Covid-19 studies (ous-research.no)

Her kan du lese mer om Avdeling for mikrobiologi ved Klinikk for laboratoriemedisin (KLM).

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.01.2023