Nytt analysetilbud i Norge: Nevrotransmittere i spinalvæske

Artikkel i Bioingeniøren.no beskriver hvordan analyse av nevrotransamittere i cerebrospinalvæske (CSF) er et viktig ledd i utredningen av sjeldne medfødte metabolske sykdommer. Tidlig diagnostikk er viktig for behandling og oppfølging av pasientene. Prøven må tas og behandles på korrekt måte for at prøvesvaret skal ha verdi.

Forfatterne

Therese Marvik​ Dahl, spesialbioingeniør, og Cathrin Lytomt Salvador, overlege. Foto: OUS

Nevrotransmittersykdommer er sjeldne medfødte metabolske sykdommer som er underdiagnostisert i Norge, og det er behov for økt fokus på denne sykdomsgruppen. Tidligere ble prøver sendt fra Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH) til Tyskland for analyse. Prosessen med forsendelse og analyse ved et utenlandsk laboratorium er både tidkrevende og kostbar. I tillegg vil lang transporttid øke risikoen for at prøvematerialet forringes.

​Etter ønske fra Barnenevrologisk seksjon OUS-RH har Seksjon for medfødte metabolske sykdommer (Avdeling for medisinsk biokjemi OUS-RH) etablert analyser for nevrotransmittere i CSF. Dette vil gi forbedret diagnostisk tilbud og bidra til kvalitetshevende tiltak for den aktuelle pasientgruppen i Norge.
​​​
Lenke til​ hele artikkelen som overlege Cathrin Lystomt Salvador​​ og spesialbioingeniør Therese Marvik Dahl ved Avdeling for Medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus har skrevet på Bioingeniøren.no. 


Sist oppdatert 29.01.2024