Revmatologi

Revmatologi omfatter revmatiske sykdommer som på folkemunne ofte kalles revmatisme, revma, gikt eller giktsykdommer, men faglig deles sykdommene inn på andre måter. All revmatologi i Oslo Universitetssykehus er samlet på Rikshospitalet. Fagområdet er inndelt i Voksenrevmatologisk- og Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet. Seksjonen ledes av seksjonsleder Helena Andersson.

Vi tilbyr utredning og behandling av pasienter med betennelseslignende systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, samt artrittsykdommer når det foreligger alvorlige indre organmanifestasjoner. Enheten tar i mot pasienter som er bosatt i Oslo (lokalfunksjon), helseregion Helse-Sør-Øst (regionsfunksjon) og pasienter fra andre regioner til "second opinion", fortrinnsvis via spesialister og sykehus. Seksjonen legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende.

Voksenrevmatolgisk enhet omfatter sengepost, dagenhet og poliklinikk.

Sengeposten har 7 senger og er lokalisert sammen med Sengepost for immunologi og infeksjonssykdommer i avsnitt C4 -  2. etasje. Vi utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt.

Hvis du skal innlegges bør du medbringe følgende:
•Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
•Eventuelle faste medisiner til det første døgnet
•Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
•Tøy/undertøy
•Innesko
•Vi har trådløst internett. Spør personalet om tilgang.

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?

Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før innleggelsen på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant.

Telefon ekspedisjon: 23 07 05 40 

Seksjonen ledes av Anders Engebråten.

Poliklinikken utreder, behandler og følger opp voksne med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Henvisning skjer skriftlig, oftest via fastleger. Pasienter bosatt i Oslo prioriteres.

Revmatologisk poliklinikk på Rikshospitalet  finner du i Avsnitt D1 - 1. etasje.

Ved oppmøte ved poliklinikken bør du medbringe:
Til skranken:
• Legitimasjon
• Navn på fastlegen
• Ditt mobiltelefonnummer

Til legen:
• Oppdatert medisinliste (gjerne fra fastlegen)
• Eventuelle rapporter om dine sykdommer som vi ikke har fra før (for eksempel utskrift av nye prøver tatt via fastlegen)

Egenandel og frikort

Egenandel og frikort følger gjeldene satser, for tiden 345,-. Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort. Har du frikort må du ta med deg dette.

Hvis du uteblir fra timen uten å ha gitt beskjed minst 24 timer i forveien, vil du bli belastet med et gebyr på 690 kr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Dersom du må endre timeavtalen

Hvis du ikke kan komme, ber vi deg om å si i fra om dette i god tid slik at vi kan gi timen til en annen. Dette kan gjøres enten per telefon eller via helsenorge.no

Telefon pasientkoordinator: 23 07 39 02 (mandag - fredag kl 08.30-10.00 og kl 12.00-13.30)

Hvis du er pasient og trenger medisinske råd om din sykdom, kan du kontakte revmatologisk sykepleier på telefon 23 07 27 74 (mandag-fredag kl 9.00-10.30 og kl 12.30-14.00)

Dagenheten utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter, men som ikke trenger innleggelse gjennom hele døgnet. Dagenheten har ikke overnattingsplasser og stenger kl 16.30. Ved lang reisevei kan overnatting på sykehotellet avtales.

Medisinsk Dagenhet på Rikshospitalet finner du i avsnitt C6 - 2. etasje.

Du bør medbringe
• Legitimasjon
• Navn på fastlegen
• Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
• Faste medisiner
• Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
• Rapporter om dine sykdommer som vi ikke har fra før (for eksempel utskrift av nye prøver tatt via fastlegen)

Hva skjer med deg på Revmatologisk dagenhet
• Du blir mottatt av helsesekretær, sykepleier og lege
• Verdisaker kan låses inn. Spør personalet
• Ofte er undersøkelser planlagt på forhånd
• Personalet viser deg vei til undersøkelsene
• Ventetider på de ulike undersøkelser i løpet av dagen må påregnes. Ikke alt følger et tidsskjema. Ta gjerne med lesestoff. Hvis du vil vente utenfor enheten må du avtale med personalet slik at du ikke går glipp av planlagte undersøkelser
• Vi har hvilestoler og enkelte sykesenger
• Sykehuset har trådløst internett. Spør personalet

Telefon skranke : 23 07 20 60 /pasientkoordinator: 23 07 23 03 telefontid 08.30 - 14.00

Barnerevmatologisk enhet har spisskompetanse på artrittsykdom, systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt med debut i barne- og ungdomsalder. Enheten behandler barn- og ungdom til og med 18 års alder. Enheten drifter Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Revmatologi barn poliklinikk er lokalisert med Barnemedisinsk poliklinikk i avsnitt E1 - 1. etasje. 

Telefonnummer pasientkoordinator: 23 07 45 00

Barn- og ungdom med revmatologisk sykdom er innlagt på Barnepost 1 - Avsnitt E2 - 2. etasje.

Telefon: 23 07 27 24 - Telefontid mandag - fredag 09.00-15.00


 

Nasjonal Kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) har et nasjonalt ansvar for at brukere og tverrfaglig helsepersonell på alle nivåer i helsetjenesten har tilgang til kvalitetssikret, oppdatert, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år).

Les mer her: NAKBUR

 1. Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en oppfriskningsdose med covid-19-vaksine.

  Grunnen til dette er at personer med svekket immunforsvar er mer utsatt for å bli smittet og å utvikle alvorlig infeksjon. Dessuten virker vaksinene dårligere når man er immunsvekket. Ved å gi en oppfriskningsdose, øker muligheten for å oppnå beskyttelse. Det er ikke andre bivirkninger etter en oppfriskningsdose enn de som er kjent etter første og andre dose. En benytter enten PfizerBioNTec eller Moderna sin vaksine uavhengig av hva som er gitt tidligere. Anbefalt doseintervall mellom 2. dose og oppfriskningsdose er 3 mnd.

  Folkehelseinstituttet har gitt retningslinjer for hvem som tilbys vaksine. Det er personer som har bestemte sykdommer som medfører svekket immunforsvar og personer som får medisinsk behandling som svekker immunforsvaret. Disse er delt i 2 grupper: 

  Gruppe 1: 

  Organtransplanterte, benmargstransplanterte de siste 2 årene, alvorlig og moderat medfødt immunsvikt, alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

  Gruppe 2: 

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

  Hva skjer med pasienter som trenger oppfriskningsdose?

  1. Noen få pasienter som ligger lenge på sykehus, vil få vaksine på sykehuset.
  2. En del pasienter vil få tilsendt et brev fra sykehuset og kan bruke dette ved henvendelse til vaksinekontoret i bostedskommunen.
  3. De fleste pasientene med hudsykdommer og revmatiske sykdommer får ikke brev, og må selv sjekke medikamentlisten fra Folkehelseinstituttet for å se om de bør ta en oppfriskningsvaksinedose. Klikk på lenke under punkt 4!
  4. Mange pasienter som bruker medisiner som fører til nedsatt immunforsvar, kan ta med resept eller annen legemiddeldokumentasjon til kommunekontoret. 
   Liste over hvilke medisiner dette gjelder finner du her: 

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

Henvisningen til Revmatologisk seksjon kan være kort, men må inneholde nok informasjon til at pasienten får riktig prioritering.
Pasienter med begrunnet mistanke om systemisk bindevevssykdom eller systemisk vaskulitt prioriteres.
Oslo er vårt primærområde. Aktuelle pasienter fra andre kommuner kan mottas etter avtale med lokalt sykehus eller spesialist.
Fritt sykehusvalg gjelder sykehusavdelinger "på samme nivå" og ikke direkte til region- / universitetssykehus-avdeling.
Voksne med artritt, spondylopatier, artrose henvises til Diakonhjemmets sykehus i henhold til funksjonsfordeling.
Henvisning av barn eller ungdom 18 år eller yngre med revmatisk sykdom, sendes til Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet i vår avdeling.
Hypermobilitetssyndrom, Marfans sykdom og Ehlers-Danlos syndrom henvises Fysikalsk Medisinsk avdeling OUS, Ullevål. 

For å gi riktig prioritering, ber vi om at henvisningsskrivet inneholder nødvendig informasjon:
• Diagnose (tekst og helst ICPC eller ICD-10 koder)
• Aktuell problemstilling
• Tidligere sykdommer
• Aktuelle symptomer og debuttidspunkt
• Kliniske funn
• Medikamenter (alle)/intoleranse/allergier
• Aktuelle svarrapporter (laboratoriet, radiologiske, andre)
• Kontaktinformasjon om pasienten (mobiltelefonnummer?)
• Behov for tolk?

Pasienter med artritt, spondylopatier, artrose og relaterte tilstander utredes og behandles ved Diakonhjemmet sykehus.

Registeret er basert på frivillig deltakelse og brukes til forskning og kvalitetssikring i arbeidet med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter.
For hver pasient som bidrar med sine helseopplysninger og prøvemateriale til revmatologisk forskning og kvalitetssikringsstudier, vil forskere og klinikere få et bedre grunnlag for å forstå sykdommen din. Større forståelse vil bidra til at vi får bedre muligheter til å forebygge og behandle alvorlig revmatisk sykdom i fremtiden. Din deltakelse er derfor svært betydningsfull.

Mer informasjon om registeret kan du finne her: Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister.

Hjemmesiden til registeret er:

nosvar.no

Hvordan kan jeg delta?

Når du blir innkalt til undersøkelse og prøvetaking, får du informasjonsskrivet tilsendt sammen med innkallingen eller tildelt ved konsultasjonen dersom sykdommen din faller inn under de sykdommer vi registrerer, og at du ikke har samtykket allerede. Du kan lese igjennom skrivet hjemme eller når du kommer på sykehuset. Når du kommer til sykehuset, får du mer informasjon om hva deltakelse vil innebære. Du kan også spørre dersom det er noe du lurer på. Dersom du ønsker å delta, underskriver du samtykkeskrivet.

Det vi ønsker å registrere om deg

Vi ønsker å registrere informasjon om den revmatologiske tilstanden som allerede foreligger i sykejournalen din. Samtykket innebærer at vi får bruke prøvemateriale som er tatt i forbindelse med diagnostikk og behandling, og at vi får lov til å ta ekstra blodprøver. Forskningsprøver vil bli oppbevart i spesielle frysere på Oslo Universitetssykehus. Vi vet til enhver tid hvor alle prøvene befinner seg og hvor mye som er igjen av prøvematerialet. 

Reservasjonsrett.

Du eier selv dine helseopplysninger og ditt biologiske materiale
Du kan når som helst trekke ditt samtykke til forskning tilbake uten at det vil ha betydning for den øvrige oppfølgingen og behandlingen din.
Om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til deltakelse, kan du kontakte registerkoordinator Torhild Garen Tlf. +47 2307 73901

Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, vil forskning på ditt biologiske materiale og dine helseopplysninger opphøre. Du kan kreve materialet ditt destrueres, og at dine helseopplysninger slettes eller utleveres innen 30 dager. Det vil da ikke bli forsket mer på prøvematerialet fra de diagnostiske undersøkelsene.

Dersom ditt biologiske materiale eller opplysninger er anonymisert, eller allerede har inngått i utførte analyser, gjelder ikke retten til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering.

Tilgang til opplysninger og blodprøver

Biologisk materiale lagres i Forskningsbiobank for Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonsmedisin. Opplysninger om den enkelte deltaker i registeret og det biologiske materiale kan kun brukes til revmatologisk forskning. Bruk av prøvemateriale til diagnostikk og behandling kommer alltid i første rekke. Når prøvemateriale og opplysninger utleveres til forskere, vil det alltid være avidentifisert. Det vil si at navn og fødselsnummer er erstattet av en kode, slik at utenforstående ikke kan finne ut hvem den enkelte er. Dersom det likevel skulle bli nødvendig å kontakte deltakere fordi det gjøres funn i dine prøver som kan ha betydning for din sykdom og helse, vil prosjektleder kunne finne ut hvem du er.

Før et forskningsprosjekt kan starte må de ha godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Når denne godkjenningen er innhentet, kan det søkes om tilgang til data i NOSVAR. Det kan bli aktuelt for forskere å sende noen av helseopplysningene og deler av prøvematerialet til utlandet. Dette kan være nødvendig fordi sykdommen er så sjelden at flere land må samarbeide om nok pasienter til en forskningsstudie, eller det skal gjøres analyser som man ikke kan få utført i Norge. Når analysene er ferdige, vil det biologiske materialet som er igjen enten bli sendt tilbake til Norge, eller det vil bli destruert. Den enkeltes prøvemateriale og helseopplysninger vil aldri bli brukt i andre prosjekter eller til andre formål i utlandet.


For pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt skal register for Medisinsk Utprøvende Behandling (MEDUB) bedre sikkerheten når de bruker legemidler utenfor godkjent indikasjon.

Mer informasjon om registeret kan du finne her:

Register for Medisinsk Utprøvende Behandling (MEDUB)

Kontakt

Sentralbord

Fra utland: +47 915 02770

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Seksjon for Revmatologi Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo