Ekspertsykehuset

Hjerte-, lunge- og karklinikken i OUS

Hjerte-, lunge- og karklinikken er Norges og Nordens største senter for behandling av hjerte- og karsykdommer og har en egen avdeling for behandling av lungesykdommer.

Et nærbilde av innsiden av en menneskekropp
Foto: Shutterstock.

Bilde av Bjørn Bendz

Tekst: Bjørn Ben​dz, klinikkleder, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus.  Foto: OUS og Shutterstock.

Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) i Oslo universitetssykehus er nasjonalt ledende innen nye behandlingsmetoder og driver forskning på høyt internasjonalt nivå.

Klinikken har hovedvekt på høyspesialisert medisin og utreder og behandler alle former for hjerte-, kar- og de fleste former for lungesykdommer.

Forskning spenner fra basal biomedisinsk forskning til anvendt klinisk forskning. Instituttene drives i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, og med internasjonale samarbeidspartnere.

Klinikken består av følgende fem kliniske avdelinger:

 • Karavdelingen 
 • Kardiologisk avdeling
 • Lungeavdelingen
 • Thoraxkirurgisk avdeling
 • Avdeling for Koordinering og poliklinikk

I tillegg har klinikken to forskningsinstitutter:

 • Institutt for kirurgisk forskning
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

Forskning i HLK

Det er over 20 forskningsgrupper i HLK og produksjonen er høy. Vi har et senter for forskningsdrevet fremragende innovasjon (ProCardio) og et Jebsen senter (Center for Cardiac Research) som forsker på hjertemuskelstivhet.

HLK har også en kjernefasilitet for smådyr billeddiagnostikk og det vil innen kort tid bli etablert PET MR for smådyr. Videre er HLK en del av kjernefasilitet for høy oppløselighets mikroskopi. 

Karavdelingen

Karavdelingen har nasjonalt behandlingssenter for rekonstruktiv dyp venekirurgi, regionsfunksjon for Helse Sør-Øst, i tillegg til områdefunksjon for Oslo. Avdelingen fordeler også oppgaver med intervensjonsradiologer og thoraxkirurger.

Tilstander som utredes og behandles:

 • Aortaaneurismer
 • Komplekse venøse lidelser
 • Medfødte vaskulære anomalier
 • Mesenteriell iskemi 
 • Nyrearteriestenoser
 • Stenting av halskar
 • Inngrep for fjerning av infiserte graft i abdomen 
 • Utredning og behandling av perifer karsykdom, åpen kirurgi og endovaskulær behandling
 • Carotisendarterectomi
 • Venøs trombolyse

 Kardiologisk avdeling

Avdelingen er blant de større hjerteavdelingene i Europa og den største i Norden og foretar utredning og behandling av pasienter med alle typer hjertesykdommer. Kardiologisk avdeling har regionansvar for utredning og behandling av hjertesykdommer i Helse Sør-Øst og landsfunksjon innen hjertetransplantasjoner, høyt blodtrykk i lungekretsløpet og for gravide med alvorlige hjertesykdommer. 

Tilstander som utredes og behandles:

 • Akutt og kronisk kransåresykdom
 • Hjertesvikt
 • Klaffesykdommer
 • Hjertemuskelsykdommer
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Voksne med medfødte hjertefeil 
 • Hjertetransplantasjonsvirksomhet

Lungeavdelingen

Avdelingen undersøker og behandler pasienter med mistenkt eller kjent sykdom i luftrør, lungevev og brysthinne.

Lungeavdelingen har spesialkompetanse på områdene lungetransplantasjon, laserbehandling av svulster i hovedluftrøret, lungesykdommer som skyldes yrkeseksposisjon og lungefunksjonsundersøkelser.

Vi har også spesialkompetanse for utredning og behandling av pasienter med spesielle sjeldne lungesykdommer samt yrkesrelaterte lungesykdommer.

Lungeavdelingen har også spesialkompetanse innen fagområdet bronkoskopi og utfører ulike typer intervensjonsprosedyrer (laser, stent, nedleggelse av bronkial ventiler).

Thoraxkirurgisk avdeling

Tilstander som utredes og behandles:

Nasjonale funksjoner:

 • Hjertetransplantasjon
 • Mekanisk sirkulasjonsstøtte (VAD)
 • Kirurgisk behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH)
 • Behandling av medfødte hjertesykdommer hos barn, og hos voksne (GUCH)
 • Lungetransplantasjon

Regionsfunksjoner:

 • Hjertekirurgi
 • Mekanisk hjerte-lungestøtte (ECMO)
 • Thorakoabdominal og juxtarenal aortakirurgi, åpen og endovaskulær
 • Behandling av aortadisseksjon
 • Hjerte- og karkirurgi hos pasienter med arvelig bindevevssykdom
 • Åpen og endovaskulær behandling av aortabue- og halskar, intestinal- og nyrearterier
 • Kompleks karkirurgi (med alvorlig komorbiditet, TX-pasienter, infeksjoner)
 • Thoraxapertursyndrom (TOS)

Område- og flerområdefunksjoner:

 • Ikke-kardial thoraxkirurgi (lunge- og brystveggskirurgi)
 • Karkirurgi, inkludert henvisninger fra andre karkirurgiske avdelinger

Avdeling for koordinering og poliklinikk

Avdelingen server Kardiologisk avdeling med poliklinikk og observasjonsenhet.
Observasjonsenheten med 10 sengeplasser. Pasientene som ligger her er primært elektive pasienter som utredes for koronar og/eller klaffesykdom eller pasienter som skal til behandling av hjerterytmeforstyrrelser (ablasjon).

Vi har også andre pasienter som trenger dagbehandling i form av infusjoner eller observasjon etter ulike prosedyrer.
I poliklinikken foregår konsultasjoner og undersøkelser som EKG, arbeids EKG, ultralyd av hjertet, liggesykkel og kontroller av pacemakere og ICD er.

Pasienter som kommer til oss er oftest henvist fra andre sykehus eller privatpraktiserende spesialister eller følges opp her på grunn av sykdommens art.

Vi har aktivitet innen følgende områder:

 • Arytmi
 • Genetikk
 • Generell kardiologi
 • Guch - medfødt hjertefeil
 • Hjertesyke gravide
 • Hjertesvikt/ kontroller etter transplantasjon
 • Invasiv kardiologi
 • Klaffeproblematikk

Institutt for kirurgisk forskning

Institutt for kirurgisk forskning er et eksperimentelt forskningsinstitutt med fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning innenfor de viktigste kliniske virksomhetsområdene ved Oslo universitetssykehus.

Instituttet er i dag arbeidsplass for om lag 50 personer fordelt på 6-7 forskningsgrupper. Gruppene har tverrfaglig sammensetning og består typisk av tverrfaglig team med biokjemikere, molekylærbiologer, fysiologer, fysikere og leger.

Vi har sterke forskningsprogrammer innen kardiovaskulær forskning, kreftforskning og stamcelleforskning.

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) er en translasjonell forskningsenhet ved Hjerte-, lunge- og karklinikken.
Forskningsområdet er først og fremst hjertesykdom, særlig hjertesvikt. Det er et utstrakt samarbeid med andre laboratorier og kliniske avdelinger ved sykehuset, og med kolleger nasjonalt og internasjonalt.

Forskerne ved instituttet leder både kliniske og eksperimentelle studier.
Til daglig arbeider cirka 60 personer ved IEMF knyttet til de sju forskningsgruppene. Deres bakgrunn er blant annet medisin, fysiologi, molekylærbiologi, fysikk og matematikk.

Her kan du lese mer om Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.

Sist oppdatert 31.01.2023